Menu

Vedtægter for Svogerslev Boldklub

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Svogerslev Boldklub. Dens hjemsted er Roskilde kommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at tage et medansvar i lokalområdet for børn og unges sociale og fodboldmæssige udvikling. Herudover vil foreningen tilbyde plads for voksne, som har lyst til at udøve boldspil og andet socialt samvær.

 

§ 3. Indmeldelse

Stk. 1 Som medlem af foreningen kan optages enhver person som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2 Indmeldelse sker skriftlig til Boldklubben ved anvendelse af indmeldelsesblanket.

Stk. 3 Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. En sådan nægtelse kan, hvis det ønskes, behandles på først kommende ordinære generalforsamling. Til optagelse på generalforsamlingen kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for pågældendes optagelse.

 

§ 4. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftlig til Boldklubben.

Stk. 2 Kontingentrestancer i over 1 måned fra forfaldsdato medfører udelukkelse fra foreningens aktiviteter indtil restancen er betalt.

Stk. 3 Et medlem kan udelukkes, når bestyrelsen eller den afdeling, hvorunder medlemmet hører til, finder det nødvendigt. En afdelings afgørelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for næste generalforsamling.

 

§ 5. Kontingent

Stk. 1 Medlemskontingenter fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og meddeles senest på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Kontingentet betales halvårsvis forud. Passivt kontingent betales dog kun én gang årligt.

 

§ 6. Regnskab og formue

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor, som minimum skal opfylde Roskilde Kommunes kvalifikationskrav.

Stk. 3 Intern revisor skal hvert kvartal kontrollere foreningens regnskab og rapportere herom til foreningens bestyrelse.

 

§ 7. Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af første kvartal. Den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:            

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  4. indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. §7 stk. 7.
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af revisor.

Stk. 4 Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 16 år og ikke står i kontingentrestance. 1 forældre pr. ungdomsmedlem på 16 år og derunder og som kan fremvise at der er betalt kontingent for sæsonen.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 5 Generalforsamlingens beslutninger, træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægter. 

Stk. 6 Afstemning skal finde sted skriftlig, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7 På generalforsamlingen i lige år, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år, 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen jfr. §8 stk.1.

Stk. 8 Revisor vælges hvert år.

 

§ 8. Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som efter generalforsamlingen konstituerer sig med en formand, som skal have været medlem af bestyrelsen i minimum 1 år.

Stk. 2 Hvis ikke bestyrelsen kan konstituere sig med en formand jfr. §8 stk. 1 skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som vælger en formand.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 4 Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen træffer deres beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4/5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5 Bestyrelsen kan, inden for nærmere afgrænsede områder, nedsætte fornødne udvalg til udførelse af foreningens aktiviteter. Udvalgene arbejder på bestyrelsens vegne og under ansvar over for bestyrelsen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1 Foreningen kan ikke opløses, så længe 1/3 af dens medlemmer på en generalforsamling stemmer for dens beståen. Det samme gælder for denne paragraf - §10 stk.1.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning af foreningen, tilfalder dens midler velgørende eller på anden måde almennyttige formål i lokalområdet (Svogerslev) efter nærmere beslutning på den afsluttende generalforsamling.

 

§ 11. Tegning og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2 Formanden og ét bestyrelsesmedlem bemyndiges til hver for sig at underskrive på bankkonti samt at meddele prokura.

Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilede forpligtigelser.

Stk. 4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2017

 

Luk